Energetické štítky

 • § 7a Průkaz energetické náročnosti

  (1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen

  a) zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen „průkaz") při výstavbě
  nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,

  b) zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července
  2013  s celkovou  energeticky  vztažnou  plochou  větší  než  500  m 2   a od  1.  července
  2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m 2 ,

  c) zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové nebo administrativní budovy

  1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m 2  do 1. ledna 2015,
  2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m 2  do 1. ledna 2017,
  3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m 2  do 1. ledna 2019,

  d) oznámit ministerstvu zpracování průkazu osobou podle odstavce 4 písm. a) bodu 2
  a předložit  ministerstvu  kopii  oprávnění  osoby  pro  vykonávání  této  činnosti  podle
  právního předpisu jiného členského státu Unie,

  e)  u budovy  užívané  orgánem  veřejné  moci  v případě,  že  pro  ni  nastala  povinnost
  zajistit zpracování průkazu podle odstavce 1 písm. a) až c), umístit průkaz v budově
  podle prováděcího právního předpisu,

  f) předkládat na vyžádání průkazy ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.

  (2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni

  a)  zajistit zpracování průkazu

  1. při  prodeji  budovy  nebo  ucelené  části  budovy;  v případě  prodeje  ucelené  části budovy může povinnost zpracování  průkazu  zajistit vlastník  ucelené části budovy, a to pouze pro tuto část,
  2. při pronájmu budovy,
  3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy; v případě pronájmu ucelené části  budovy  může  povinnost  zpracování  průkazu  zajistit  vlastník  ucelené  části budovy, a to pouze pro tuto část,

  b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

  1. možnému kupujícímu budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy,
  2. možnému nájemci budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy,   - 10 -

  c)  předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

  1. kupujícímu budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
  2. nájemci budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

  d) zajistit  uvedení  ukazatelů  energetické  náročnosti  uvedených  v průkazu v informačních a reklamních materiálech při

  1. prodeji budovy nebo  ucelené části budovy,
  2. pronájmu budovy.

  (3) Vlastník ucelené části budovy je povinen

  a)  předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

  1. možnému kupujícímu  ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě ucelené části budovy,
  2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu ucelené části budovy,

  b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

  1. kupujícímu ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
  2. od  1.  ledna  2016  nájemci  ucelené  části  budovy  nejpozději  při  podpisu  nájemní smlouvy,

  c)  zajistit  uvedení  ukazatelů  energetické  náročnosti  uvedených  v průkazu v informačních a reklamních materiálech při

  1. prodeji ucelené části budovy,
  2. od 1. ledna 2016 pronájmu ucelené části budovy.

  (4)  Průkaz  platí  10  let  ode  dne  data  jeho  vyhotovení  nebo  do  provedení  větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován a musí

  a) být zpracován pouze

  1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. b), nebo
  2. osobou  usazenou  v jiném  členském  státě  Unie,  pokud  je  oprávněna  k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu 5a) ,

  b)  být  součástí  dokumentace 14)   při  prokazování  dodržení  technických  požadavků  na stavby 15) ,

  c) pro případy uvedené v § 9a odst. 1 písm. a) a v § 9a odst. 2 písm. a) a b) obsahovat energetický posudek,

  d) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.

  (5) Vzor a obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění průkazu v budově stanoví prováděcí právní předpis.
  Zdroj: http://www.e-stitek.cz/legislativa